BELTS & RANKSBelt

Belt Colour

Rank
(Kyu/Dan)

-kyu

White

10_kyu

Senior White

10th Kyu

9_kyu

Junior Yellow

9th Kyu

8_kyu

Senior Yellow

8th Kyu

7_kyu

Orange

7th Kyu

6_kyu

Green

6th Kyu

5_kyu

Blue

5th Kyu

4_kyu

Purple

4th Kyu

3_kyu

Brown (3)

3rd Kyu

2_kyu

Brown (2)

2nd Kyu

1_kyu

Brown (1)

1st Kyu

dan

Black

1st Dan
(Shodan)

dan

Black

2nd Dan
(Nidan)

dan

Black

3rd Dan
(Sandan)

dan

Black

4th Dan
(Yondan)

dan

Black

5th Dan
(Godan)

dan

Black

6th Dan
(Rokudan)

dan

Black

7th Dan
(Shichidan)

dan

Black

8th Dan
(Hachidan)

dan

Black

9th Dan
(Kudan)

dan

Black

10th Dan
(Jūdan)